Product Details
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць Print Books Price: $  Availability: Inquire 

Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchal'nykh zakladakh : Zbirnyk naukovykh prats' : Vypusk 37 

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць